BLI MEDLEM

TULLSTORPSÅN EKONOMISK FÖRENING

Föreningen bildades 2009 av markägare längs med Tullstorpsån för att med Tullstorpsåprojektet ta ett helhetsgrepp om det 6300 hektar stora avrinningsområdet (se karta). Det övergripande projektmålet är att restaurera större delen av det 30 km långa vattendraget och samtidigt anlägga 200 hektar våtmarksområde. Målsättningen är att:

  • Minska näringstillförseln till Östersjön - kväve med 30 % och fosfor med 50 %
  • Motverka erosion och översvämningar genom att plana av åfårans kanter och anlägga tvåstegsdiken
  • Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar
  • Återskapa ett värdefullt fisksamhälle genom biotop- och fiskevårdsinsatser
  • Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån
  • Förbättra odlingen och markens avkastning
  • Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv
  • Uppnå God Status enligt Vattendirektivet

Medlemskap i Tullstorpsån Ekonomisk förening är förbehållet fastighetsägare och brukare inom avrinningsområdet. Du som ändå vill stödja vårt miljöarbete är hjärtligt välkommen att bli stödmedlem och betalar då endast årsavgiften. Vänligen ange ditt namn och e-postadress när du betalar så registrerar vi dig på sändlistan för projektinformation.

Välkommen i Föreningen!

Otto von Arnold ordförande